VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

40 opleidingen gevonden

Leergang de aankomende commissaris 2021-2022

 • 1 jaar

Na zeven succesvolle leergangen start de VTW Academie eind 2021 met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden bij een woningcorporatie. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreidt over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De VTW Lees verder »

*NIEUW* Online College “Kracht & Tegenkracht”

 • Online Colleges
 • 1 punt

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR). Centraal in dit college staat de publicatie Kracht Lees verder »

*NIEUW* Digitaal vergaderen

 • 2 dagen
 • 5 punten

Wat is er nodig voor een professionele digitale vergadering? Als commissaris vergadert u een aantal keren per jaar in uw Raad en in diverse commissies. Maar wat maakt nou dat u soms uit een vergadering komt met een ontevreden gevoel? Meerdere zaken zijn van belang voor vergaderen. Deze blijken nog eens extra te worden versterkt Lees verder »

*NIEUW* Online College “De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)”

 • Online Colleges
 • 1 punt

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met Lees verder »

Online College “Waardegedreven Toezicht”

 • Online Colleges
 • 1 punt

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de  publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur Lees verder »

Online College “Dynamische oordeelsvorming”

 • Online Colleges
 • 1 punt

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft Lees verder »

Online College “De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht”

 • Online Colleges
 • 1 punt

In het online college zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor? Ondanks Lees verder »

De huurder als consument en strategische partner

 • 1 dag
 • 5 punten

De huurder als consument geeft duidelijk zijn of haar mening over de ervaren kwaliteit van de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. Werken aan een hoge klanttevredenheid in de relatie met de huurder is van groot belang en daar is nog een wereld te winnen. Maar een moderne corporatie gaat verder. Als strategische partner geven Lees verder »

Strategievorming en scenarioplanning

 • 1 dag
 • 5 punten

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te Lees verder »

Toezicht op vastgoedinvesteringen

 • 1 dag
 • 5 punten

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Lees verder »

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt Lees verder »

Toezien op verandervermogen

 • 1 dag
 • 5 punten

Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Verandervermogen van de organisatie en de raad van commissarissen Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie – en Lees verder »

Strategisch Partnerschap

 • 5 punten

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er op het gebied van Lees verder »

Teamvorming in de raad van commissarissen

 • 5 punten

De raad van commissarissen is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Wanneer er in een organisatie weinig speelt, leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar zodra de situatie spannender wordt, veelal wel. En dan kan er het nodige mis gaan. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het aan op het samenspel Lees verder »

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

 • 5 punten

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebreken. Het zorgstelsel is daar voornamelijk op ingericht. De roep en wens om dat te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel Lees verder »

Het samenspel tussen commissarissen en bestuurder

 • 5 punten

Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld Lees verder »

Proactief toezichthouden

 • 5 punten

Hoe kan de raad signalen in het bestuur, uit de organisatie of de omgeving goed inschatten en bepalen met welke actie escalaties kunnen worden voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden. Lees verder »

Online College ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

 • Online Colleges
 • 2 punten

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Online College ”De RvC vanuit juridisch perspectief”

 • Online Colleges
 • 1 punt

Het online college informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis Lees verder »

Online College ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

 • Online Colleges
 • 1 punt

Het online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

 • Online Colleges
 • 2 punten

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is Lees verder »

Online College ”Huurbeleid, betaalbaarheid en de rol van de RvC”

 • Online Colleges
 • 1 punt

Tijdens dit online college worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep van de woningcorporaties en de ruimte die de doelgroep heeft met betrekking tot hun budget. Om Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie

 • 1 dag
 • 5 punten

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche Lees verder »

Leefbare wijken in steden en dorpen

 • 1 dag
 • 4 punten

Veilige en prettige wijken zijn van groot belang voor de samenleving. Dat geldt voor grote en kleine steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. Veel corporaties besteden daar veel aandacht aan en steeds vaker in samenwerking met andere spelers in de buurt. Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw Lees verder »

Digitalisering en informatisering

 • 1 dag
 • 5 punten

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

 • 1 dag
 • 5 punten

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »

Boardroom Dynamics

 • 1 dag
 • 5 punten

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel Lees verder »

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

 • 1 dag
 • 5 punten

Toezichthouden is een vak en gelukkig zien we steeds meer professionaliteit. Waar het voorheen dikwijls om het old-boys network ging, zien we steeds meer enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten voor de doelen van maatschappelijke ondernemingen. Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat de “harde” kant van de professie Lees verder »

Effectieve communicatie in de boardroom

 • 1 dag
 • 5 punten

Tijdens de mondelinge behandeling is het belangrijk om zaken te verduidelijken en om een besluit goed gefundeerd te kunnen goedkeuren. De commissaris  moet kunnen (door)vragen om zo maximale informatie te verkrijgen. Het is een kunst om bij scherp doorvragen de relatie met de bestuurder constructief te houden. In het gesprek in de raad gaat het Lees verder »

Waardegedreven Toezicht

 • 1 dag
 • 5 punten

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis ligt de opdracht bij raden van commissarissen om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van commissarissen dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet Lees verder »

Leergang “Voor de Voorzitter”

 • 3 dagen
 • 15 punten

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

 • 1 dag
 • 5 punten

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »

Werkgeverstaken van de RvC

 • 1 dag
 • 5 punten

Met de masterclass willen we de commissarissen ondersteunen de werkgeversrol zo goed mogelijk te vervullen. Daarom wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van commissarissen reikt. We behandelen uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen. Wij maken onderscheid tussen twee toezichttaken en drie zorgtaken; deze vijf taken Lees verder »

Toezicht op zorgvastgoed

 • 1 dag
 • 5 punten

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de Lees verder »

Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

 • 1 dag
 • 5 punten

De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan wie zijn die partijen, wie Lees verder »

Risicomanagement en het toezicht daarop

 • 1 dag
 • 4 punten

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Maar hoe doet u dat verantwoord? Dat is primair de zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om een oordeel te vormen over de strategische risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing Lees verder »

Ethiek van governance en governance van ethiek

 • 1 dag
 • 5 punten

Ethisch beleid hangt nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het Lees verder »

Effectieve interventies

 • 1 dag
 • 5 punten

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, Lees verder »

De RvC, de accountant en de auditcommissie

 • 1 dag
 • 5 punten

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe gaat u als RvC met de accountant om, wat mag u van de accountant verwachten, welke rapportages worden Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

 • 2 dagen
 • 12 punten

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »