VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

35 opleidingen gevonden

Masterclass “Toezicht op vastgoedinvesteringen”

 • 1 dag
 • 5 punten

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Lees verder »

Masterclass “Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. In deze eendaagse masterclass Lees verder »

Masterclass “Toezien op het verandervermogen”

 • 1 dag
 • 5 punten

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke Lees verder »

Masterclass ”Strategisch Partnerschap”

 • 5 punten

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig Lees verder »

Masterclass ”Teamvorming in de raad van commissarissen”

 • 5 punten

De raad van commissarissen is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts enkele malen per jaar ontmoeten, ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel en optimale onderlinge samenwerking. Onder reguliere omstandigheden leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar wanneer de situatie spannender wordt veelal wèl. Bij strategische veranderingen of in Lees verder »

Masterclass ”Een andere kijk op Gezondheid & Governance”

 • 5 punten

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebreken. Het zorgstelsel is daar voornamelijk op ingericht. De roep en wens om dat te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel Lees verder »

Masterclass ”Samenspel tussen commissarissen en bestuurder”

 • 5 punten

Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld Lees verder »

Masterclass ”Proactief toezichthouden”

 • 5 punten

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden. In deze masterclass maken wij gebruik Lees verder »

Online Masterclass ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

 • Online Masterclass
 • 2 punten

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Online Masterclass ”De RvC vanuit juridisch perspectief”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Deze online masterclass informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis Lees verder »

Online Masterclass ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

Online Masterclass ”De wereld van de woningcorporaties”

 • Online Masterclass
 • 2 punten

Deze online masterclass is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is Lees verder »

Online Masterclass ”Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Tijdens deze online masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep van de woningcorporaties en de ruimte die de doelgroep heeft met betrekking tot hun budget. Om Lees verder »

Masterclass “De financiële wereld van de woningcorporatie”

 • 1 dag
 • 5 punten

Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het nieuwe overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. Een RvC heeft vrijwel altijd één of meer leden die op financieel gebied deskundig zijn. Dat laat onverlet dat Lees verder »

Leergang ‘De aankomende commissaris’ 2020-2021

 • 1 jaar

Na zes succesvolle leergangen start de VTW begin 2020 met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden. De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. Lees verder »

Masterclass “Leefbare wijken”

 • 1 dag
 • 4 punten

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, Lees verder »

Masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen”

 • 1 dag
 • 4 punten

Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe Lees verder »

Masterclass “Digitalisering en informatisering”

 • 1 dag
 • 5 punten

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en Lees verder »

Masterclass “Goed toezicht verdient goede ondersteuning”

 • 1 dag
 • 5 punten

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »

Masterclass “Boardroom Dynamics”

 • 1 dag
 • 5 punten

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel Lees verder »

Masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”

 • 1 dag
 • 5 punten

Toezichthouden gebeurt steeds professioneler. Waar het voorheen dikwijls om een old-boys network ging, ligt het accent vandaag de dag op enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten als het gaat om de publieke zaak, zoals onderwijs, wonen en zorg. Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat professie niet het enige Lees verder »

Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

 • 1 dag
 • 5 punten

    De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over Lees verder »

Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

 • 1 dag
 • 5 punten

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en Lees verder »

Leergang “Voor de Voorzitter”

 • 3 dagen
 • 15 punten

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, Lees verder »

Masterclass “Toezicht op duurzaamheid”

 • 1 dag
 • 5 punten

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang? Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid variëren Lees verder »

Masterclass “Dynamische oordeelsvorming”®

 • 1 dag
 • 5 punten

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is Lees verder »

Masterclass “Werkgeverstaken van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

Eén van de belangrijkste taken van de raad van commissarissen is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden, maar mag en moet continu aandacht krijgen, zeker gezien de wettelijke vereiste dat een Lees verder »

Masterclass “Toezicht op zorgvastgoed”

 • 1 dag
 • 5 punten

    Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen zijn van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, de grote decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere Lees verder »

Masterclass “Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – ofwel toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten. De governancecode onderstreept het belang Lees verder »

Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Disruptie is meer dan een modewoord. Elke organisatie zal niet alleen in dialoog moeten gaan met voor de hand liggende partijen als gemeenten en huurders, maar met alle partijen voor wie zij relevante betekenis Lees verder »

Masterclass “Strategische risico’s en risicocultuur”

 • 1 dag
 • 4 punten

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Het gaat om vragen als: Hoe identificeer Lees verder »

Masterclass “Ethiek van governance en governance van ethiek”

 • 1 dag
 • 5 punten

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer Lees verder »

Masterclass “Effectieve interventies”

 • 1 dag
 • 5 punten

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, Lees verder »

Masterclass “De RvC, de accountant en de auditcommissie”

 • 1 dag
 • 5 punten

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe ga je als RvC met de accountant om, wat mag je van de accountant verwachten, welke rapportages worden Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

 • 2 dagen
 • 12 punten

Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »