VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

48 opleidingen gevonden

Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Strategie, Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Innovaties

Bij corporaties zit innoveren – ondanks fantastische voorbeelden – niet per definitie in de genen. Een gevecht om de markt of de klant is – helaas door het grote tekort aan woningen – niet nodig. De wachtlijsten zijn lang en ontevreden klanten kunnen niet weg. De vaak wat ambtelijke cultuur en regeldruk is evenmin een Lees verder »

BLC Board leiderschap voor de ervaren toezichthouder

 • 3 dagen
 • 24 punten
 • Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Boardroom dynamics, Ontwikkelingen in governance

Het succes en de effectiviteit van de commissaris en toezichthouder wordt grotendeels bepaald door diens vaardigheden om proactief zijn rol in te vullen en daarbij mede richting te geven aan de raad, zodat deze een optimale toegevoegde waarde heeft voor de onderneming of organisatie waarop toezicht wordt gehouden. U bent in de gelegenheid om een Lees verder »

De huurder als consument en strategische partner

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Participatie, Wet huurder/verhuurder, Prestatieafspraken, Klanttevredenheid, KWH-label, Benchmark

De huurder als consument geeft duidelijk zijn of haar mening over de ervaren kwaliteit van de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. Werken aan een hoge klanttevredenheid in de relatie met de huurder is van groot belang en daar is nog een wereld te winnen. Maar een moderne corporatie gaat verder. Als strategische partner geven Lees verder »

Toezicht op vastgoedinvesteringen

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Bouwen, Renoveren, Investeringen, Portefeuillebeleid, Risicobeoordeling

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Lees verder »

De woonzorgopgave, het veranderende speelveld voor woningcorporaties

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Boardroom dynamics, Groepsdynamiek, Positionering, Netwerksamenwerking, Organisatieontwikkeling

Het rijk dwingt gemeenten om de ambitie per 2024 uit te werken in een woonzorgvisie en daarop afspraken te maken met zorgaanbieders en woningcorporaties. In het lokale netwerk worden afspraken gemaakt over woonvormen, doorstroming en toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. Regionaal worden afspraken gemaakt over “fair share” en inzet per gemeente. De veranderingen in Lees verder »

Effectief vergaderen in de boardroom

 • 2 dagen
 • 7 punten
 • Boardroom dynamics, Communicatie, Juridische aspecten, Toezichtpraktijk

De meeste raden van commissarissen worden bemenst door ervaren vergaderaars. En voorzitter wordt u ook niet zomaar. Moderne toezichthouders willen graag blijven leren en verbeteren. De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Dat is in ieder geval zo als u de volgende situaties herkent. Duren uw raadsvergaderingen lang zonder Lees verder »

Effectieve communicatie in de boardroom

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Communicatietechnieken, Vragen stellen, Onbevangen luisteren, Debat en dialoog

Tijdens de mondelinge behandeling is het belangrijk om zaken te verduidelijken en om een besluit goed gefundeerd te kunnen goedkeuren. De commissaris  moet kunnen (door)vragen om zo maximale informatie te verkrijgen. Het is een kunst om bij scherp doorvragen de relatie met de bestuurder constructief te houden. In het gesprek in de raad gaat het Lees verder »

Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst

 • 1 dag
 • 4 punten
 • Strategie, Scenario's, Kansen en risico's, trends

De raad van commissarissen in een eigentijdse corporatie is nauw betrokken bij de strategie. En niet alleen bij de goedkeuring, maar ook als klankbord bij de strategieontwikkeling. Daarvoor is het onmisbaar dat een beeld wordt gevormd van de toekomstige wereld(en) waarin de corporatie terecht kan komen. Dat is geen eenduidig beeld maar een variatie aan Lees verder »

Toezichthouden op sociale veiligheid

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Beleid, Risicobeoordeling, Wetgeving, Sociale Veiligheid

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties zijn veelvuldig in het nieuws. Klachten over leidinggevenden komen binnen bij toezichthouders en commissarissen. Ook verschijnen er meer en meer onderzoeken naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en wordt er gewezen op lacunes in het beleid van organisaties. Hoe is het gesteld met de aanpak van grensoverschrijdend Lees verder »

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

 • 5 punten
 • Concept positieve gezondheid, Langer thuis wonen, Vergrijzing, Samenwerking sectoren

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebreken. Het zorgstelsel is daar voornamelijk op ingericht. De roep en wens om dat te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel Lees verder »

Specialty Diploma Toezicht op Digitalisering

 • Meerdaags
 • 12 punten
 • ICT en digitalisering

In 2024 bieden we als specialty diploma een verdieping op digitalisering voor commissarissen en toezichthouders, leidend tot het Diploma ‘Toezicht op Digitalisering’. Dit zijn diploma’s die u als toezichthouder helpen de kennis en het inzicht te verwerven die u nodig heeft om op specifieke terreinen goed toezicht te kunnen houden en u te positioneren en Lees verder »

Vergrijzing en ouderenhuisvesting

 • 1 dag
 • 4 punten
 • Strategie, Volkshuisvesting, Verbinding met stakeholders, Vergrijzing

In deze masterclass krijgt u in vogelvlucht inzicht in de problematiek van de vergrijzing en zijn zij in staat de klankbordfunctie goed in te vullen en plannen van het bestuur te beoordelen. Aan de orde komen: Algemene inzichten in de problematiek van de vergrijzing, de maatschappelijke effecten en de consequenties voor woningcorporaties; De grote stelselwijzigingen Lees verder »

Digitalisering en informatisering

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Risicobeoordeling, Informatisering, Automatisering

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe u als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en Lees verder »

Toezicht op zorgvastgoed

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Wettelijke kaders, Zorgvastgoedportefeuille, Wet- en regelgeving, Ontwikkeling en exploitatie

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de Lees verder »

Leergang de nieuwe commissaris

 • 2 dagen
 • 12 punten
 • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

 • 3 dagen
 • 15 punten
 • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

E-learning Programma Gecertificeerd Commissaris

 • Meerdaags
 • Boardroom Dynamics en samenspel, Omgeving en stakeholders, Transitie en innovatie, Werkgeverschap

Het doel van dit programma is het opdoen van kennis over en inzicht in de relevante aspecten in board en governance. Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel commissaris of toezichthouder in te vullen, boardroom dynamiek te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Waardering, Begroting, Investeren, Jaarrekening, Financieren

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche Lees verder »

Waardegedreven Toezicht

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Bedoeling en koers van de organisatie, perspectief van organisatie en maatschappij, Implementatie van waardegedreven toezicht

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis ligt de opdracht bij raden van commissarissen om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van commissarissen dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet Lees verder »

Wijkgericht werken in steden en dorpen

 • 1 dag
 • 4 punten
 • Leefbaarheid, Wijkgericht werken, Netwerken in buurten

Veilige en prettige wijken zijn van groot belang voor de samenleving. Dat geldt voor grote en kleine steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. Veel corporaties besteden daar veel aandacht aan en steeds vaker in samenwerking met andere spelers in de buurt. Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw Lees verder »

Ethiek van governance en governance van ethiek

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Samenhang met missie en positie, Ethische dilemma's, Eigen referentiekader

Ethisch beleid hangt nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het Lees verder »

Cybersecurity, privacy en ethiek

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Strategie, Cybersecurity, Cybercriminaliteit, Privacy, Ethiek

De spectaculaire opkomst van digitale technologieën heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen. Van zowel de commerciële als publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht om in hun beleid en hun doen en laten rekening te houden met deze gevolgen. Het strategische belang van digitalisering en digitale transformatie (DT) is evident, krijgt bij veel corporaties aandacht Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Valkuilen, Oordeelsvervuilers, Van debat naar dialoog, Afgewogen en professionele oordeels- en besluitvorming, Invalshoeken van vragen

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »

Leergang de aankomende commissaris 2023-2024

 • 1 jaar
 • Volkshuisvesting, Governance, Woningcorporaties, Gedrag in de boardroom

De huidige editie is gestart op 13 december 2023. Wilt u op de hoogte blijven wanneer er een volgende editie gaat starten? Mail uw interesse naar vtw@academievoortoezichthouders.nl  Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de Lees verder »

Werkgeverstaken van de RvC

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Goed werkgeverschap, Wettelijke aspecten, Remuneratie, Andere gremia dan bestuur

Zorgen voor de goede bestuurder(s) en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid. Gezien de Lees verder »

De RvC, de accountant en de auditcommissie

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Selectie accountant, Opdrachtformulering, Managementletter, Goedkeurende verklaring

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe gaat u als RvC met de accountant om, wat mag u van de accountant verwachten, welke rapportages worden Lees verder »

Risicomanagement en het toezicht daarop

 • 1 dag
 • 4 punten
 • Risicobereidheid, Risicocultuur, Risicobeheersing en - beoordeling, Risico instrumenten

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Maar hoe doet u dat verantwoord? Dat is primair de zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om een oordeel te vormen over de strategische risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing Lees verder »

Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Dialoog met stakeholders, Lokale partijen, Gemeente, Huurdersorganisatie

De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan wie zijn die partijen, wie Lees verder »

Strategisch Partnerschap

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Samenspraak bij beleidsontwikkeling, Inhoudelijk debat, Verbinding met stakeholders

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er op het gebied van Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de RvC qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren? De masterclass kent een drietal delen. Ten eerste het met elkaar kennis maken en inventariseren welke governance actualiteiten er (sector overstijgend) ten aanzien van de RvC/RvT zijn. Ten tweede Lees verder »

Toezien op verandervermogen

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Veranderprocessen, Oordeelsvorming, Beoordelen verandervermogen

Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Verandervermogen van de organisatie en de raad van commissarissen Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie – en Lees verder »

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Inzet middelen, Doelgroepen, Huurbeleid, Woonlasten, Energietransitie

Deze compacte eendaagse masterclass voor commissarissen van woningcorporaties geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In Lees verder »

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

 • 2 dagen
 • 10 punten
 • Good governance, Actuele ontwikkelingen, Veranderingen rol- en taakopvatting, Visie op veranderopgave, Toezichtstijlen binnen de boardroom

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde en Raden van Commissarissen hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder. De verschillen tussen genoemde Lees verder »

Online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

 • 1 uur
 • 1 punt

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld Lees verder »

Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen

 • 2 dagen
 • 7 punten
 • Oordeelsvorming, Verbinding met stakeholders, Samenwerking

Een maatschappelijke onderneming die naar behoren presteert en zijn ambities realiseert, doet het goed. Maar is dat hetzelfde als het goede? Zijn we nog wel op de juiste weg, kunnen we de vraagstukken van de toekomst aan? Deze vragen zal een eigentijdse RvC zich regelmatig stellen. Om ze te beantwoorden is het nodig dat bestuur en Raad van Commissarissen zich veel completer met elkaar verhouden dan alleen volgens de traditionele rolverdeling. Lees verder »

Het spel van toezicht voor advanced commissarissen

 • 2 dagen
 • 7 punten
 • Boardroom dynamics, Groepsdynamiek, Interventies, Oordeelsvorming

Het is u vast wel overkomen dat u op de parkeerplaats een onderwerp uit de vergadering nog eens dunnetjes overdoet. Of dat u op weg naar huis toch twijfelt of u net die ene vraag toch had moeten stellen. Of dat u de zag dat de twee bestuurders elkaar op een moment in de vergadering veelbetekenend aankeken. Lees verder »

Online college ‘Toezicht op privacy en gegevensbescherming’

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Integraal toezicht, Ethische dilemma's, Privacy

In dit college staat de rol van de commissaris centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Aan de andere kant zijn er (bijna) dagelijks nieuwsberichten waarin privacy en informatiebeveiliging een grote rol spelen. Eén Lees verder »

Online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Boardroom dynamics, Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel topic. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als toezichthouder? Dit online college van Elfrieke van Galen geeft in vier blokken inzicht Lees verder »

Online college ‘De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie ‘

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Strategie, Volkshuisvesting, Interventies, Huurbeleid

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk Lees verder »

Online College ‘Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom’

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Beoordelen van gedrag, Voorkomen escalatie, Governance, Gedrag

Centraal in dit college staat de publicatie Kracht en Tegenkracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Uit het onderzoek, uitgevoerd door dr. Marilieke Engbers, blijkt dat de mate van tegenkracht uitgeoefend door de omgeving bepalend is voor het risico op paradigmaverkleving. Dat ontstaat als een bestuurder en /of lid van de Raad niet meer leert, vasthoudt aan eigen overtuigingen, Lees verder »

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Politiek maatschappelijke omgeving, De kernfuncties, Wettelijke kaders

Wat brengt dit online college u als commissaris? Achtergrond van de woningcorporatie Het eerste deel van het college bestaat uit drie blokken waarin de achtergrond van de woningcorporatie wordt uitgelegd. Verteld wordt over de herkomst en positie van de woningcorporatie (blok 1), de aard, bedoeling en doelgroep (blok 2), en de omgeving van woningcorporaties (blok Lees verder »

Online College ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Financiële basisinstrumenten, Waardering, Begroting, Financiering, Investeren

Het online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

Online College “Waardegedreven Toezicht”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Bedoeling en koers van de organisatie, Implementatie van waardegedreven toezicht

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de  publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur Lees verder »

Online College ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

 • 1 uur
 • 2 punten
 • Bouwen en renoveren, De fasen van projectontwikkeling, Investeringsstatuut, Innovaties

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Online College “Dynamische oordeelsvorming”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Invalshoeken voor vragen, Valkuilen, Oordeelsvervuilers, Van debat naar dialoog, Afgewogen en professionele oordeels- en besluitvorming

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie? Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft Lees verder »

Online College “De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Stand van zaken, Betekenis, De belemmeringen, Succes en falen

In het online college zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit & inclusivitiet voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor? Ondanks Lees verder »

Online college ‘Boardroom Dynamics’

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Vaardigheid & effectiviteit, Boardroom dynamics, Gedrag

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor Lees verder »

Online College ”De RvC vanuit juridisch perspectief”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Wettelijk kader, Aansprakelijkheid, Taken, Betekenis Aw

Het online college informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis Lees verder »