VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Strategisch Partnerschap

Bij eigentijds toezicht gaat het naast de procedurele kant vooral om de inhoudelijke samenspraak tussen bestuur en toezicht bij strategische vraagstukken, het overleg met stakeholders en de verantwoording.

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

De vernieuwingen dienen vooral gezocht te worden in:

  • Een versterking van het inhoudelijk debat;
  • Nieuwe vormen van verbinding met relevante stakeholders;
  • Het daadwerkelijke invulling geven aan de verantwoording.

De meerwaarde van strategisch partnerschap kan vooral tot uiting komen in de voorkantbenadering (als bestuur en toezicht vroegtijdig met elkaar in gesprek komen), het selecteren van belangrijke thema’s voor de komende periode, de brede oriëntatie op belangen en perspectieven en de zogenoemde inclusieve benadering: de betrokkenheid van en dialoog met stakeholders.

Het lijkt erop dat ‘inclusief strategisch partnerschap’ tot een sterker innovatief vermogen van de organisatie leidt.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
  • Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
  • Met welke dilemma’s krijgt u in zulke gevallen te maken en hoe gaat u daarmee om?;
  • Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

  • Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
  • Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
  • Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Naast het verkrijgen van inzicht in de betekenis van strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht en het verkennen van de mogelijkheden (aan de hand van best practices), zal er ook ruimte zijn voor de inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden