VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang “De nieuwe commissaris”

Essentiële kennis en inzichten
  • 2 dagen

Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Wereld van de woningcorporaties. De commissaris heeft actuele kennis van de sector en zijn omgeving nodig om een goede sparringpartner voor de bestuurder te zijn en om de plannen en het functioneren van de corporatie te kunnen beoordelen. Hoe ziet de sector eruit en wat is kenmerkend voor de organisatie van de woningcorporatie?
Wat wordt van corporaties verwacht? Wat zijn de actuele politieke kwesties? Wat zijn de ontwikkelingen binnen de sector zelf? Welke strategische keuzen maken corporaties? Op dit soort vragen geeft de masterclass antwoord.

Financiën bij corporaties. Een RvC heeft altijd één of meer leden die op financieel gebied bijzonder deskundig zijn. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ in de RvC te kunnen volgen en beoordelen. De leergang gaat in op de financiële huishouding van corporaties en de betekenis daarvan voor de governance. Aandacht wordt besteed aan de (meerjaren)begroting, het waarderings-vraagstuk, (des)investeringsbeslissingen, rendementsdenken (financieel en maatschappelijk), kasstroomsturing en de jaarverslaggeving.

Corporate governance en de rol van de commissaris. De samenleving wil erop kunnen vertrouwen dat de RvC het functioneren van de corporatie en zijn bestuurder bewaakt en zo nodig optreedt. In de masterclass worden de taken van de RvC uitgediept met accent op de vertaling naar de – soms weerbarstige – praktijk. Het gaat om vragen als: Wat hoort wel/niet op de vergadertafel van de RvC thuis? Hoe houd je de vinger aan de pols? Welke interventiemogelijkheden heeft de RvC? Hoe ver ga je met de klankbordfunctie? Hoe verhoudt de RvC zich tot stakeholders?

Wat brengt deze leergang u en uw Raad van Commissarissen?

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Deelnemers

Deze tweedaagse leergang richt zich vooral op commissarissen die nieuw zijn in het vak en/of de wereld van woningcorporaties.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de leergang brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de leergang brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de data van de leergang, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Inhalen cursusdag van een meerdaagse opleiding in geval van verhindering

  • Mocht u op een cursusdag van een meerdaagse opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de VTW Academie, in te halen.
  • Bij verhindering en verzoek tot inhalen tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de cursusdag worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering en verzoek tot inhalen een dag voor aanvang van de cursusdag of op de dag van de cursus wordt hiervoor € 75,00 arrangementskosten in rekening gebracht.
Aanmelden