VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties

Bij de ontwikkeling van beleid en de inzet van middelen moeten corporaties voortdurend afwegingen maken tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie.
 • 1 dag
 • Inzet middelen, Doelgroepen, Huurbeleid, Woonlasten, Energietransitie

Deze compacte eendaagse masterclass voor commissarissen van woningcorporaties geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt woningmarktexpert Peter Boelhouwer u door alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en gaat Elfrieke van Galen in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar bewoners betekent.

Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd waarmee de betaalbaarheid kan worden vastgesteld, hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welk instrumentarium de corporatie kan inzetten. De ontwikkeling van de koopkracht en de samenstelling van de diverse doelgroepen krijgt de nodige aandacht.

Om de beschikbaarheid (waarmee de lengte van de wachtlijsten samenhangt) te kunnen bepalen is het nuttig om inzicht te hebben in de huidige en toekomstige woningvraag, waarbij aard en omvang van de doelgroepen essentieel zijn. Van belang is welke instrumenten, bijvoorbeeld woonruimteverdeling, kunnen worden ingezet.

Kwaliteit is de derde van de genoemde drie beleidsdilemma’s. Dat heeft natuurlijk betrekking op onderhoud, maar veelal wordt ook duurzaamheid tot de categorie uitgaven en investeringen gerekend, wat onverlet laat dat alle begrippen ook inhoudelijk met elkaar verbonden zijn.

Mede in het licht van het recente rapport “Opgaven en middelen” wordt ook ingegaan op de gevolgen van de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomstige vermogensontwikkeling van de corporatie.

Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waaraan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Onderwerpen

U maakt kennis met de volgende onderwerpen:

 • De beleidsdriehoek van woningcorporaties;
 • De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid;
 • Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden;
 • De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief;
 • De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken;
 • De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt;
 • Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag;
 • De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag;
 • Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid;
 • Het effect van de nieuwe wet- en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;
 • De verschillende aspecten van kwaliteit;
 • Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer;
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden