VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

De moderne kijk op gezondheid en zorg – het concept Positieve Gezondheid - is breder dan het medische domein en is van betekenis voor de strategie van organisaties in zorg, welzijn en volkshuisvesting.
  • Concept positieve gezondheid, Langer thuis wonen, Vergrijzing, Samenwerking sectoren

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebreken. Het zorgstelsel is daar voornamelijk op ingericht. De roep en wens om dat te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel organisaties. Op de eerste plaats gaan we door demografische en technologische ontwikkelingen anders naar ziekte en gezondheid kijken. Er zijn zo meer zieken, tegelijkertijd door veroudering en toename van chronisch ‘zieken’ (co-morbiditeit) alsook door het oprekken van het begrip ziekte door uitgebreidere diagnostiek en behandelmogelijkheden. De paradox is dat we medisch-technisch gezien eerder, vaker en langer ziek zijn en tegelijkertijd hebben mensen het vermogen om zich aan te passen en nieuwe zin te geven aan hun leven en ‘ziekte’.

Dit blijkt uit de andere benadering op gezondheid ontwikkeld door Machteld Huber, in opdracht van Gezondheidsraad en ZonMw, op basis van wetenschappelijk onderzoek: Positieve Gezondheid.  Dat begrip omvat ‘Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ en is breed uitgewerkt in zes levensdomeinen. Deze brede en andere kijk op gezondheid wordt steeds meer omarmd door professionals en organisaties die dit gedachtegoed in de praktijk willen brengen.

Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn en volkshuisvesting. Dit vraagt van commissarissen en toezichthouders dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houdt u toezicht op Positieve Gezondheid? Én heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:

  • Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
  • Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen à uitwisseling tussen commissarissen ;
  • Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen .

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

  • Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
  • Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
  • Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, participatie én de governance.

Doelgroep

Voorzitters en leden Raden van Toezicht in zorg en welzijn en voorzitters en commissarissen van woningcorporaties. Dit thema is juist bedoeld om bij te dragen aan nieuwe ontmoetingen en initiatieven over de domeinen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden