VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

  • 1 uur

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld dat dit doorgaans succesvol is, maar dat de prestatieafspraken concreter en wederkeriger kunnen. Bovendien hebben prestatieafspraken met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 een uitwerking gekregen in de beoordeling van het presteren naar opgaven. Het belang van prestatieafspraken neemt zo toe.

Door al deze ontwikkelingen hebben prestatieafspraken ook een groeiende betekenis in het toezicht. Immers goede prestatieafspraken bieden kansen voor de corporatie: een efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Wat betekent het voor de corporatie als zij de prestaties niet waar kunnen maken? Of wat betekent het voor de corporatie als anderen dit niet kunnen? Vanuit de positie in het netwerk wordt u als commissaris hierop aangesproken. Als klankbord van de bestuurder kunt u het proces helpen versterken.

Het college behandelt de elementen van prestatieafspraken die voor de RvC belangrijk zijn. Er wordt ingegaan op de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Vervolgens wordt het wettelijke proces geschetst en worden handige tips en tricks vanuit de praktijk gegeven. Daarna komt uw rol als commissaris aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijke inhoud van prestatieafspraken en worden er enkele voorbeelden gegeven waar de rol van de commissaris van belang is.

Bekijken