VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang ‘De aankomende commissaris’ 2020-2021

Voor een toekomstige positie binnen de RvC van een woningcorporatie Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten voor de functie van commissaris. De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar) en omvat een traineeship bij een de RvC van een woningcorporatie..
 • 1 jaar

Na zeven succesvolle leergangen start de VTW begin 2020 met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden. De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De VTW academie verzorgt de plaatsing van deelnemers als trainee bij een geselecteerde RvC van een woningcorporatie.

Download hier de brochure van deze leergang.

Deelnemers
Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

Opzet van de leergang
De leergang duurt één jaar en start in het voorjaar van 2020. Het geheel bestaat uit zeven masterclasses bestaande uit twee dagdelen en uit een ‘traineeship’ (stage) bij de RvC van een woningcorporatie.

De zeven masterclasses zijn ingevuld met vele thematieken waar een moderne commissaris tegenwoordig mee van doen krijgt. Inhoudelijk wordt u een volledig aanbod geboden waarbij u een compleet beeld krijgt van de rol van commissaris. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van kennisoverdracht, oefening, dialoog en reflectie.

Inhoud programma
Het programma is in zijn geheel opgebouwd uit de volgende zeven masterclasses welke onderstaand samenvattend worden toegelicht.

 1. De wereld van de woningcorporaties
  Er wordt onder meer ingegaan op de vijf kernfuncties die de inrichting van een corporatie bepalen. Door de sterk veranderende branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken.
 1. Corporate governance, de rol van de RvC en de Fit en proper test
  Wat is good governance en hoe zet je dit op de juiste wijze in als RvC? Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden komen er kijken bij de rol van commissaris? Ook wordt er onder meer ingegaan op de fit & proper toets die bestaat uit twee onderdelen: geschiktheid en betrouwbaarheid.
 1. Toezicht op financiën bij de woningcorporatie
  Overdracht van basiskennis omtrent financiën en het dit onderdeel geeft handvatten om de goede gesprekspartner te kunnen zijn voor bestuurder en financieel specialisten, zonder zelf de specialist te worden.
 1. Boardroom dynamics, effectieve communicatie en intervisie I
  Hoe zit het proces in de boardroom in elkaar? Door middel van constructieve communicatievormen worden onderwerpen behandeld hoe je de juiste vragen stelt, hoe je draagvlak creëert en dit meeneemt in de besluitvorming.
 1. Vastgoedsturing, zorgvastgoed, trends duurzaamheid en intervisie II
  Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Hoe kan in de toekomst voorzien worden in passende, duurzame én betaalbare woningen?
 1. Strategievorming in de volkshuisvesting, risicomanagement en intervisie III
  Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Met onder meer aandacht voor de rol van stakeholders en de RvC.
 1. Effectieve interventies, integriteit en toekomstperspectief
  Het complete interventierepertoire wordt door middel van een op praktijkervaring beruste casus doorlopen. Integriteit is een niet onbelangrijk thema waarbij wordt stilgestaan.

Ten slotte wordt het gesprek gevoerd waarop gelet dient te worden bij het verkrijgen van een commissariaat en volgt er een eindevaluatie.

In het laatste gedeelte van de slotbijeenkomst volgt tijdens een informeel diner de certificaatuitreiking die wordt verzorgd door de VTW en de VTW Academie.

Meerwaarde
De leergang wil voor potentiële toekomstige commissarissen de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit Wooncorporaties) vergroten en bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het versterken van het intern toezicht. Met als uiteindelijk streven om van waarde te zijn voor de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Docenten
De Masterclasses worden per thema gegeven door zeer ervaren experts. Zij zijn allen bekend met het werkveld van een commissaris bij een woningcorporatie. Als kerndocent is Hildegard Pelzer verbonden aan deze leergang. Zij is alle dagen aanwezig en houdt hierbij de rode draad in het vizier.

Drs. Hildegard Pelzer is boardroom consultant en directeur van Governance Support. Zij adviseert over uiteenlopende governance vraagstukken en ondersteunt zelfevaluaties van interne toezichthouders van semipublieke organisaties en bedrijven. In het verleden heeft zij als partner bij een grote adviesfirma op het gebied van strategie en organisatie gewerkt. Hildegard is daarnaast voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties.

Cursusmateriaal
Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving, zodat de deelnemer zich terdege kan voorbereiden op de live-bijeenkomst door middel van E-introductieColleges, opdrachten en documentatiemateriaal. Ook krijgt de deelnemer de mogelijkheid om Online Masterclasses aanvullend te bekijken om een inhoudelijke update te krijgen op een bepaald thema.

Toelatingseisen solliciteren voor deelname programma
Onderstaand treft u richtinggevende verwachtingen voor wat betreft de selectie van de deelnemers. Op basis hiervan wordt bepaald of u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek:

 • Ervaring met bestuurlijk werk;
 • Strategisch vermogen (academisch werk- en denkniveau);
 • Interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken;
 • Sensitiviteit voor integriteitsvraagstukken en een goed ontwikkeld moreel besef;
 • Communicatieve en sociaalvaardige teamspeler;
 • Stevige persoonlijkheid met zelfreflecterend vermogen en een onafhankelijke geest;
 • Verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen;
 • Sterke en reële motivatie voor een toezichtfunctie bij een corporatie;
 • Leeftijd: tussen ca. 35 en 50 jaar.

Traineeship bij een RvC
De VTW Academie regelt voor de geselecteerde deelnemer een passend traineeship bij de RvC van een woningcorporatie. De volgende eisen worden gesteld aan een traineeship binnen een RvC:

 • De trainee kan in principe alle vergaderingen van de RvC en zijn commissies bijwonen en ontvangt in principe alle stukken en overige informatie, die de commissarissen ontvangen. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wat de beoordeling en beloning van de bestuurder betreft.
 • Andersom is de trainee gehouden om in principe alle RvC-vergaderingen bij te wonen en zich daarop gedegen voor te bereiden.
 • De trainee participeert in de vergaderingen, maar heeft geen stem. Hierbij mag van de trainee uiterwaard wel de nodige sensitiviteit voor haar/zijn bijzondere positie worden verwacht.
 • Een lid van de RvC is contactpersoon voor de trainee.
 • De trainee verleent gedurende het traineeship geen betaalde of onbetaalde diensten aan de corporatie of de RvC, anders dan zulke die verbonden zijn aan een commissariaat of de inhoud van het traineeship. Wel kan de trainee iets terug doen dat verband houdt met zijn/haar traineeship, zoals het terugkoppelen van zijn/haar observaties of het opstellen van een discussienotitie over een voor de RvC actueel governance-onderwerp.
 • De trainee dient vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan. De trainee kan een onkostenvergoeding ontvangen. Van de corporatie wordt niet verwacht dat de trainee een honorering ontvangt die vergelijkbaar is met die van de commissarissen. Immers, de trainee is geen volwaardige commissaris.

*De VTW Academie zal geen beoordeling uitspreken over de inhoud van het traineeship. Dit is een onderdeel tussen de betreffende woningcorporatie en de trainee.

Certificering
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle onderdelen pro actief volgt en afrond. Na de afronding ontvangt elke deelnemer een Certificaat van Deelname van de VTW Academie.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door middel van het sturen van uw CV en motivatiebrief naar: vtw@academievoortoezichthouders.nl o.v.v. sollicitatie leergang “De aankomende commissaris”.

Na een eerste selectieronde op basis van uw CV en motivatiebrief zal (onder regie van Avicenna) met de geselecteerde kandidaten een persoonlijk intakegesprek van circa één uur plaatsvinden. In samenspraak met VTW en Avicenna worden de kandidaten geselecteerd en wordt de definitieve kandidatenlijst van maximaal 18 deelnemers opgesteld.

Brochure
Bekijk hier de brochure van deze leergang.

Algemene voorwaarden
Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Avicenna Academie voor Leiderschap.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden