VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Leefbare wijken”

Inspelen op de dynamiek van buurt en bewoners
  • 1 dag

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, stand of afkomst.
De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd, net als de wijken en bewoners zelf. Niet lang geleden was wijkvernieuwing een sterk vanuit het Rijk georganiseerd beleid waarbij grootschalige ingrepen niet geschroomd werden en de oplossing voor gesignaleerde problemen helder en eenduidig leken. Dat is nu anders. Ingrepen die goed waren voor de wijk, bleken lang niet altijd ook een verbetering voor de bewoner op te leveren. In plaats van grootschalige van bovenaf geregisseerde ingrepen wordt nu meer ingezet op een lokale aanpak. Woningcorporaties, bewoners en gemeenten zullen met elkaar moeten vaststellen wat ze verstaan onder leefbare wijken, welke problemen als eerste aangepakt moeten worden en wie daarin de verantwoordelijkheid neemt.
De Woningwet stelt daarbij nieuwe, deels strakkere kaders voor de corporatie, zowel wat betreft het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma, als de bijdrage van corporaties aan leefbaarheids- en sociale programma’s, van buurtbarbecue tot het realiseren van onderwijsgebouwen. Ook de veranderingen in de zorgsector beïnvloeden de leefbaarheid in de wijk en leiden tot meer instroom van kwetsbare bewoners en de vraag welke draagkracht de buurt kan leveren en welke partijen daarin aan zet zijn.

Onderwerpen

• Begripsbepaling leefbare wijken
• Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling
• De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen
• Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering
• Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad,woonruimteverdeling
tot sociaal beheer.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

• Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat
• Beoordeling van de inzet en rol van de corporatie op dit terrein

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden