VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

26 opleidingen gevonden

Masterclass “Leefbare wijken”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in Lees verder »

Masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en Lees verder »

Masterclass “Digitalisering en informatisering”

 • 1 dag
 • 5 punten

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en Lees verder »

Masterclass “Goed toezicht verdient goede ondersteuning”

 • 1 dag
 • 5 punten

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten vermeld staan is verbreed en verdiept. Lees verder »

Masterclass “Boardroom Dynamics”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen Lees verder »

Masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht Lees verder »

Masterclass “Huurdersbelang en betrokken huurders”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt Lees verder »

Masterclass “Teamvorming van de Raad van Commissarissen”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De Raad van Commissarissen is een zogeheten ‘laagfrequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts enkele malen per jaar ontmoeten, ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel en optimale onderlinge samenwerking. Onder reguliere omstandigheden leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar wanneer de situatie spannender wordt veelal wél. Bij strategische veranderingen of Lees verder »

Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Als toezichthouder moet de commissaris vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met Lees verder »

Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud De VTW is een beweging gestart “Toezicht met Passie’, om de leden actief te betrekken bij het vormgeven van het toezicht van de toekomst. Terug Lees verder »

Masterclass “Het Nederlands stelsel woningcorporaties”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht van de werking van het gehele Nederlandse stelsel woningcorporaties. Tijdens de masterclass worden de essentiële kenmerken van het Nederlandse stelsel woningcorporaties toegelicht. Ook is er aandacht voor de rollen en bevoegdheden van de verschillende organisaties die samen deel uitmaken van het bestel. Uiteraard worden ook de Lees verder »

Leergang “Voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen”

 • 3 dagen
 • 15 punten

Inhoud De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue Lees verder »

Masterclass “Toezicht op duurzaamheid”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebeid van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang? Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid variëren Lees verder »

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst en ontgroent. In stedelijke gebieden is een woningtekort. In de periferie is er juist sprake van krimp. Over de hele linie staat de sector voor een forse verduurzamingsopgave. Gemeenten en huurders hebben grote verwachtingen van corporaties ten aanzien van het voorzien in passende, duurzame én betaalbare woningen. Lees verder »

Masterclass “Dynamische oordeelsvorming”®

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is Lees verder »

Masterclass “Werkgeverstaken van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Eén van de belangrijkste taken van de RvC is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden, maar mag en moet continu aandacht krijgen, zeker gezien de wettelijke vereiste dat een bestuurder Lees verder »

Masterclass “Ontwikkelen en beheren van woonvormen voor bijzondere doelgroepen”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken corporaties om hun positie ten opzichte van zorgvastgoed te herijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het geleidelijk wegvallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, de grote decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere indicatiedrempel Lees verder »

Masterclass “Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – ofwel toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten. De governancecode onderstreept het belang Lees verder »

Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Disruptie is meer dan een modewoord. Elke organisatie zal niet alleen in dialoog moeten gaan met voor de hand liggende partijen als gemeenten en huurders, maar met alle partijen voor wie zij relevante Lees verder »

Masterclass “Risicomanagement”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Het gaat om vragen als: Hoe Lees verder »

Masterclass “Strategische allianties en fusies”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Fusie moet passen bij de strategische doelen en vraagstukken van de corporatie; dat geldt zowel voor de corporatie die zelf het initiatief tot fusie neemt, als voor de corporatie die voor fusie benaderd wordt. Het borgen van een weloverwogen besluit om al dan niet voor fusie te kiezen, hoort zeker tot de taak van Lees verder »

Masterclass “Ethiek van governance en governance van ethiek”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Op het niveau van de corporatie hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de woningcorporatie in de samenleving Lees verder »

Masterclass “Effectieve interventies”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen Lees verder »

Masterclass “De RvC, de accountant en de auditcommissie”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt; die trend zet zich voort. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeling, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak. De rijksoverheid merkt vanaf januari 2018 corporaties met 1500 en meer woningen aan als OOB. Dit heeft consequenties voor het Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

 • 2 dagen
 • 12 punten

Inhoud Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen Lees verder »

Masterclass ‘De betekenis van financiële kaders als sturingsinstrument’

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Elke corporatie beschikt – als het goed is – vanaf 1 januari 2017 over een door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurd Reglement Financieel Beleid en Beheer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de corporatie borgt dat de financiële continuïteit niet in gevaar komt, hoe de corporatie omgaat met financiering, derivaten en beleggingen en hoe de Lees verder »