VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Strategievorming en scenarioplanning

Eigentijds toezicht vraagt van commissarissen betrokkenheid bij en inzicht in strategieontwikkeling en het kunnen beoordelen van de afweging die de bestuurder maakt bij verschillende scenario’s.
  • 1 dag
  • Strategie, Beleid, Scenario's

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te monitoren wat er van terecht komt. Voor commissarissen is het wezenlijk om inzicht te hebben in de relatie tussen strategieontwikkeling en de kernopgaven van de corporatie.

Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – of toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie heeft dat betekenis? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld, maar daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten.

De Governancecode woningcorporaties onderstreept het belang van de maatschappelijke opdracht. Dat heeft implicaties voor het opereren van de RvC. Daarom is de VTW enige jaren geleden de beweging “Toezicht met passie” gestart, waarvan het uitgangspunt is dat elke commissaris bij een woningcorporatie zich verbonden voelt met de missie en de kerndoelen.

De maatschappelijke opgave is een wezenlijk onderdeel van het integraal strategisch beleid, dat alle aspecten van het business model van de corporatie adresseert, rekening houdend met externe ontwikkelingen en de interne – organisatorische en financiële – uitgangssituatie van de corporatie.

De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering. Concrete voorbeelden zijn de renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends, de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij te stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.

In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

Onderwerpen

  • Strategieontwikkeling bij een woningcorporatie;
  • De rolneming van de RvC in het strategietraject;
  • Modellen voor het kijken naar en het nader invullen van een toekomstgericht business model;
  • Methodiek van scenarioplanning.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden