VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Huurdersbelang en betrokken huurders”

Voor het juiste samenspel
  • 1 dag

Inhoud

De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties.

Overigens is het niet alleen de Woningwet die om versterking van huurdersinvloed en –organisatie vraagt. Ook de Woonbond is nadrukkelijk bezig met vernieuwing van huurdersparticipatie en versterking van huurdersorganisaties. Huurdersorganisaties hebben een belangrijke rol om de stem van de huurders (achterban) op een afgewogen manier naar voren te brengen. Ook in andere maatschappelijke sectoren, bijvoorbeeld binnen de zorg en het onderwijs, zien we een toenemende mate van betrokkenheid in medezeggenschapsorganen.
Het organiseren van deze betrokkenheid gaat niet vanzelf. In de corporatiesector zien we dat er onder een deel van de corporaties scepsis bestaat over het vermogen van de huurdersorganisaties om op te treden als volwaardige gesprekspartners. Andere corporaties vertrekken juist vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving/corporatie, waarbij de huurdersorganisaties een volwaardige positie krijgen en naar vermogen volop meedraaien; en daarbij ook ‘tegengas’ krijgen van en geven aan de corporatiebestuurder tijdens de kritische dialoog.

Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de woningcorporatie richting huurders en vice versa.

Onderwerpen

  • Regelgeving inzake betrekken huurders
  • Het samenspel tussen corporaties en huurdersorganisaties
  • Betrekken van huurders bij visieontwikkeling, beleidsontwikkelingen en plannen
  • Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
  • Samenstellen en werven van representatieve huurderscommissies

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

  • Meer inzicht in huurderparticipatie
  • Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de stakeholder ‘huurders’
  • Meer duidelijkheid voor eigen rol als commissaris t.a.v. huurders

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden