VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang de aankomende commissaris 2021-2022

Voor een toekomstige positie binnen de RvC van een woningcorporatie. Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten voor de functie van commissaris. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen (verspreid over één jaar) en omvat een traineeship bij een de RvC van een woningcorporatie..
 • 1 jaar
 • Volkshuisvesting, Governance, Woningcorporaties, Gedrag in de boardroom

De huidige leergang is reeds van start. Wilt u op de hoogte blijven van de start van de volgende leergang? Mail uw interesse voor de leergang naar vtw@academievoortoezichthouders.nl en blijf op de hoogte.

Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden bij een woningcorporatie. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreidt over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De VTW Academie verzorgt de plaatsing van deelnemers als trainee bij een geselecteerde RvC van een woningcorporatie.

Download hier de brochure van deze leergang.

Deelnemers
Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

Opzet van de leergang
De leergang duurt één jaar en begint eind 2021. Het geheel bestaat uit acht masterclasses bestaande uit twee dagdelen en uit een ‘traineeship’ (stage) bij de RvC van een woningcorporatie.

De masterclasses zijn ingevuld met thema’s waar een moderne commissaris tegenwoordig mee van doen krijgt. Inhoudelijk wordt u een volledig aanbod geboden waarbij u een compleet beeld krijgt van de rol van commissaris. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van kennisoverdracht, oefening, dialoog en reflectie.

Inhoud programma
Het programma is in zijn geheel opgebouwd uit de volgende acht masterclasses die onderstaand samenvattend worden beschreven.

 1. De wereld van de woningcorporaties
  Er wordt onder meer ingegaan op de vijf kernfuncties die de inrichting van een corporatie bepalen. Bij de behandeling van de maatschappelijke context en positie komen de relaties met de relevante instanties en partijen aan de orde. Door de sterk veranderende branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken.
 1. Corporate governance, de rol van de RvC en de Fit en proper test
  Wat is good governance en hoe zet je dit op de juiste wijze in als RvC? Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden komen er kijken bij de rol van commissaris? Ook wordt er onder meer ingegaan op de fit & proper test die bestaat uit twee onderdelen: geschiktheid en betrouwbaarheid.
 1. Toezicht op financiën bij de woningcorporatie
  Overdracht van basiskennis omtrent financiën en de specifieke aspecten bij een woningcorporatie. Dit onderdeel geeft handvatten om de goede gesprekspartner te kunnen zijn voor bestuurder en financieel specialisten, zonder zelf de specialist te worden. Specifiek onderdeel is belang en positie van het Waarborgfonds.
 1. De woningmarkt en de huurder en intervisie I
  Aan de orde komen de belangrijkste aspecten van de woningmarkt en van de verschillende doelgroepen. Behandeld wordt de afweging die corporaties voortdurend moeten maken tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de huurder als klant komen begrippen als klantbeleving, klanttevredenheid en klantbenadering aan de orde.
 1. Boardroom dynamics, kracht en tegenkracht, effectieve communicatie en intervisie II
  Hoe zit het proces in de boardroom in elkaar? Hoe kan een RvC op een blijvende, effectieve en alerte wijze het bestuur beoordelen? Door middel van constructieve communicatievormen worden onderwerpen behandeld hoe je de juiste vragen stelt, hoe je draagvlak creëert en dit meeneemt in de besluitvorming.
 1. Vastgoedsturing, trends duurzaamheid en intervisie III
  Vastgoed als middel om volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Aangereikt worden concrete handvatten om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen. Hoe kan in de toekomst voorzien worden in passende, duurzame én betaalbare woningen met de continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde?
 1. Strategievorming, risicomanagement en intervisie IV
  Strategieontwikkeling begint met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling met onder meer aandacht voor de rol van stakeholders. De RvC moet de afweging die de bestuurder maakt bij verschillende scenario’s kunnen beoordelen. Toezicht op risicomanagement is van groot belang bij een kapitaalintensieve en reputatiegevoelige organisatie als een woningcorporatie.
 1. Effectieve interventies, integriteit en toekomstperspectief
  Het complete interventierepertoire wordt door middel van een op praktijkervaring beruste casus doorlopen. Integriteit is een belangrijk thema waarbij wordt stilgestaan.

Ten slotte wordt het gesprek gevoerd waarop gelet dient te worden bij het verkrijgen van een commissariaat en volgt er een eindevaluatie.

In het laatste gedeelte van de slotbijeenkomst volgt tijdens een informeel diner de certificaatuitreiking die wordt verzorgd door de VTW en de VTW Academie.

Meerwaarde
De leergang wil voor potentiële toekomstige commissarissen de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC, fit-en-proper test van de Autoriteit Wooncorporaties en soms de huurdersorganisatie) vergroten en bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het versterken van het intern toezicht. Met als uiteindelijk streven om van waarde te zijn voor de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Docenten
De masterclasses worden per thema gegeven door zeer ervaren experts. Zij zijn allen bekend met het werkveld van een commissaris bij een woningcorporatie. Als kerndocent is Koos Parie verbonden aan deze leergang. Hij is alle dagen aanwezig en houdt hierbij de rode draad in het vizier.

Drs. Koos Parie is boardroom consultant en docent governance. Hij adviseert en doceert over uiteenlopende governancevraagstukken en begeleidt zelfevaluaties van interne toezichthouders. Hij heeft een lange ervaring in de volkshuisvesting, onder meer als bestuurder van een van de rechtsvoorgangers van Aedes en als bestuurder en commissaris van een aantal woningcorporaties. Momenteel is hij bij twee corporaties voorzitter van de RvC.

Cursusmateriaal
Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving, zodat de deelnemer zich terdege kan voorbereiden op de live-bijeenkomst door middel van E-introductieColleges, opdrachten en documentatiemateriaal. Ook krijgt de deelnemer de mogelijkheid om Online Colleges  aanvullend te bekijken om een inhoudelijke update te krijgen op een bepaald thema.

Toelatingseisen solliciteren voor deelname programma
Onderstaand treft u richtinggevende verwachtingen voor wat betreft de selectie van de deelnemers. Op basis hiervan wordt bepaald of u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek:

 • Ervaring met bestuurlijk werk;
 • Strategisch vermogen (academisch werk- en denkniveau);
 • Interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken;
 • Sensitiviteit voor integriteitsvraagstukken en een goed ontwikkeld moreel besef;
 • Communicatieve en sociaalvaardige teamspeler;
 • Stevige persoonlijkheid met zelfreflecterend vermogen en een onafhankelijke geest;
 • Verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen;
 • Sterke en reële motivatie voor een toezichtfunctie bij een corporatie;
 • Leeftijd: tussen ca. 30 en 50 jaar.

Traineeship bij een RvC
De VTW Academie regelt voor de geselecteerde deelnemer een passend traineeship bij de RvC van een woningcorporatie. De volgende eisen worden gesteld aan een traineeship binnen een RvC:

 • De trainee kan in principe alle vergaderingen van de RvC en zijn commissies bijwonen en ontvangt in principe alle stukken en overige informatie, die de commissarissen ontvangen. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wat de beoordeling en beloning van de bestuurder betreft.
 • Andersom is de trainee gehouden om in principe alle RvC-vergaderingen bij te wonen en zich daarop gedegen voor te bereiden.
 • De trainee participeert in de vergaderingen, maar heeft geen stem. Hierbij mag van de trainee uiterwaard wel de nodige sensitiviteit voor haar/zijn bijzondere positie worden verwacht.
 • Een lid van de RvC is contactpersoon voor de trainee.
 • De trainee verleent gedurende het traineeship geen betaalde of onbetaalde diensten aan de corporatie of de RvC, anders dan zulke die verbonden zijn aan een commissariaat of de inhoud van het traineeship. Wel kan de trainee iets terug doen dat verband houdt met zijn/haar traineeship, zoals het terugkoppelen van zijn/haar observaties of het opstellen van een discussienotitie over een voor de RvC actueel governance-onderwerp.
 • De trainee dient vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan. De trainee kan een onkostenvergoeding ontvangen. Van de corporatie wordt niet verwacht dat de trainee een honorering ontvangt die vergelijkbaar is met die van de commissarissen. Immers, de trainee is geen volwaardige commissaris.

*De VTW Academie zal geen beoordeling uitspreken over de inhoud van het traineeship. Dit is een onderdeel tussen de betreffende woningcorporatie en de trainee.

Certificering
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle onderdelen proactief volgt en afrond. Na de afronding ontvangt elke deelnemer een Certificaat van Deelname van de VTW Academie.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door middel van het sturen van uw CV en motivatiebrief naar: vtw@academievoortoezichthouders.nl o.v.v. sollicitatie leergang “De aankomende commissaris”.

Na een eerste selectieronde op basis van uw CV en motivatiebrief zal (onder regie van Avicenna) met de geselecteerde kandidaten een persoonlijk intakegesprek van circa één uur plaatsvinden. In samenspraak met VTW en Avicenna worden de kandidaten geselecteerd en wordt de definitieve kandidatenlijst van maximaal 18 deelnemers opgesteld.

Algemene voorwaarden
Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Avicenna Academie voor Leiderschap.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden